Door wie?

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) ontwikkelt in samenwerking met GGZ Ecademy én professionals en experts uit het forensische zorgveld de e-learning modules van de Forensische Leerlijn. De Forensische Leerlijn wordt ontwikkeld door en voor het hele forensische zorgveld. Een brede multidisciplinaire vertegenwoordiging  van het veld is in verschillende rollen en in diverse fases betrokken bij de ontwikkeling.

EFP                                                                                                                       

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) ondersteunt het veld van de forensische zorg bij het verhogen van de kwaliteit van zorg, met als doel het bevorderen van de maatschappelijke veiligheid. Hieraan draagt het EFP kennis van projectmanagement,  implementatie en inhoudelijke kennis bij. Het EFP stimuleert samenwerking, kennisdeling en –ontwikkeling en doet dit betrokken en resultaatgericht, samen met het veld.

Het EFP verzorgt het projectmanagement van de Forensische Leerlijn en is verantwoordelijk voor de inhoud van de modules.

GGZ Ecademy                                                                           

GGZ Ecademy is een coöperatieve vereniging van ggz- en onderwijsinstellingen, die gezamenlijk leerproducten ontwikkelt en beschikbaar stelt. Op deze manier leveren ze een bijdrage aan het borgen en delen van kennis binnen de (forensische) ggz.

De Forensische Leerlijn wordt via het platform van GGZ Ecademy aan het forensische veld aangeboden.

KFZ                                                                                                                     

Het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) subsidieert projecten waarin organisaties binnen de forensische zorg samenwerken aan het verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van interventies, behandelingen en methodieken, met als voornaamste doelen: betere zorg en een veiliger samenleving. Tevens stimuleert KFZ de implementatie van de KFZ-producten, zodat de resultaten breed ingezet worden. Resultaten zijn voor iedereen beschikbaar. Het EFP verzorgt het projectmanagement van het programma KFZ.

De Forensische Leerlijn is een van de producten van KFZ en is grotendeels door KFZ gefinancierd. 

 

Forensisch zorgveld

 

Adviesraad

De adviesraad bestaat uit een afvaardiging van het hele forensisch werkveld en verschillende opleidingsinstituten. Onder andere de FPC's, FPK's, FPA's, PPC's, forensische poliklinieken, forensische verslavingszorg, SGLVB instellingen, reclassering, maatschappelijke opvang en beschermd wonen waren vertegenwoordigd in de adviesraad. De wensen en behoeften ten aanzien van scholing en deskundigheidsbevordering binnen het forensische veld zijn in de eerste adviesraad bijeenkomst geïnventariseerd en geprioriteerd.  Hiermee is er een solide basis en draagvlak vanuit het veld gecreëerd. De adviesraad heeft ook de uitgangspunten van de Forensische Leerlijn vastgesteld. Daarnaast wordt er een eerste aangezet gedaan voor de inhoudelijke focus van de te ontwikkelen modules.

Experts

In een volgende stap worden experts betrokken om vanuit de wetenschap invulling te geven aan de inhoud van de thema’s. Dit zijn de personen die in het forensische zorgveld de meeste kennis hebben over een bepaald thema. Relevante literatuur wordt verzameld en er wordt geanalyseerd welke wetenschappelijke kennis van belang is voor de werkvloer.

Redactieraad

De redactieraad is verantwoordelijk voor het de uitwerking van de inhoud van de modules op detailniveau, bijvoorbeeld het aanleveren van relevante casussen dat goed aansluit op het inhoudelijk thema. Een redactieraad bestaat professionals werkzaam in verschillende sectoren en met diverse functies, die in hun werkzaamheden in nauw contact staan met de doelgroep. De redactieraad is een afspiegeling van de doelgroep waarvoor de materialen worden gemaakt en hebben ervaring met het specifieke thema. Daarnaast sluit ook een expert aan bij de redactieraad. De verbinding tussen casusmateriaal, wetenschappelijke kennis en de wijze waarop dit didactisch het kan worden overgebracht wordt in samenspraak met de redactieraad vastgelegd in een blauwdruk. Voor elk thema wordt er een aparte redactieraad opgesteld.